Download hier onze privacy verklaring, ov lees hieronder ons beleid.

 

Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
Telefoon: 0545-472575, e-mail: info@logopedie-eibergen.nl
Handelsregister K.v.K. 57746273

Privacy van verwerkte persoonsgegevens

Logopedie Eibergen-Groenlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Logopedie Eibergen-Groenlo houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Logopedie Eibergen-Groenlo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden door Logopedie Eibergen-Groenlo verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Goede en effectieve logopedische zorg/behandeling te geven.
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
Telefoon: 0545-472575, e-mail: info@logopedie-eibergen.nl
Handelsregister K.v.K. 57746273

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Logopedie Eibergen-Groenlo de volgende
persoonsgegevens aan u:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Straatnaam, postcode en plaats;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Huisarts;
– Zorgverzekeraar;
– BSN;

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Eibergen-Groenlo opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van maximaal 15 jaar, bij
kinderen gaat vanaf het 18e levensjaar de 15 jaar in. Deze termijn is bepaald.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de administratie (Incura);
– Het verzorgen van goede en effectieve logopedische zorg (zoals artsen, scholen,
specialisten, en andere paramedici).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de zorgverzekeraar in het kader van een Audit (kwaliteitstoets) (persoons)gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
Telefoon: 0545-472575, e-mail: info@logopedie-eibergen.nl
Handelsregister K.v.K. 57746273
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopedie Eibergen-Groenlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Logopedie Eibergen-Groenlo van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
Telefoon: 0545-472575, e-mail: info@logopedie-eibergen.nl
Handelsregister K.v.K. 57746273

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.